Tretjenester

Når det kommer til trær så kan vi hjelpe til med det aller meste. 
Enten det er snakk om trepleie, fjerning av uønskede trær, nyplanting eller bare rådgivning og tilstandsvurdering.  

Ingeniør Ravn Hunstad har hovedbase i Kabelvåg,  Lofoten, og har en avdeling i Bodø. Tar trepleieoppdrag i Lofoten, Vesterålen og Salten.
Vi tilbyr gratis befaring i Kabelvåg- / Svolværområdet. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

trepleie/beskjæring

Oppbyggingsbeskjæring

Oppbyggingsbeskjæring er kjernen i moderne trepleie, fordi det skaper sunne og sterke trær uten svakhetspunkter som derfor krever lite fremtidige reparasjoner. Oppbyggingsbeskjæring starter gjerne så tidlig som mulig og utføres helst med jevne mellomrom igjennom hele treets vekstfase. Fokuset er på å skape en dominant stamme og hovedgreiner som ikke konkurrerer med hverandre. Når man bedriver oppbyggingsbeskjæring er det viktig å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv, samt god trefaglig kompetanse.

Kronerensk

Kronerensk innebærer å fjerne døde, døende, syke, skadede og risikable deler av treet. Enhver beskjæringsjobb bør starte med en kronerensk. Etter en kronerensk står man igjen med et friskt tre som det kan jobbes videre med.

Kronerestaurering

Kronerestaurering er nødvendig etter skader som følge av for eksempel storm eller ufaglig beskjæring. Det er ikke alltid treet kan reddes, men vi kan gjøre en tilstandsvurdering og bruke alle teknikkene tilgjengelig i bransjen for å redde et skadd tre.

Kronereduksjon

Kronereduksjon er en selektiv beskjæring for å redusere høyde eller vidde på treet. Grunnen kan være at treet er i konflikt med bygninger, trafikk, kraftlinjer eller andre trær. Noen ganger opplever man også at treet er for stort og tar for mye lys eller utsyn, eller virker truende i dårlig vær. For å unngå å redusere treets levetid, er det viktig å gjøre kronereduksjonen riktig. Der det snakkes om topping av trær vil gjerne kronereduksjon være å foretrekke.

Tynning

Tynning kan være et alternativ til reduksjon der man ønsker å beholde størrelsen, men å slippe mer lys, luft og vind igjennom kronen. En korrekt tynning som fokuserer på treets struktur, vil gjøre treet mindre utsatt for stomskader. Derimot kan et ufaglig tynnet tre være mer utsatt for stormskader enn et urørt tre og oppleves like tett igjen et par år senere.

Oppstamming

Oppstamming av trær er fjerning av lave greiner på treet for å innfri et behov for plass under treet. Dette kan være seg et oppholdsrom i en hage, trafikk på veg eller fortau eller behov for sikt. Oppstamming av trær sees på som mindre skadelig enn reduksjon av kronen, så lenge en tilstrekkelig del av kronen beholdes og beskjæringssnittene ikke er for store. Kombineres gjerne med oppbyggingsbeskjæring.

Rotbeskjæring

Rotbeskjæring kan være nødvendig i forbindelse med byggeprosjekter, hvis røttene vokser feil som følge av planting eller mangel på plass, eller hvis røttene gjør skade på infrastruktur. Det er viktig å være oppmerksom på at røttene har stor påvirkning på treets helse og at mangelfull eller feil rotbeskjæring kan skape et tre som kan utgjøre en risiko - kanskje ikke før om ti år.

Kronesikring

Kronesikring utføres for å hindre at en eller flere svake deler av kronen skades eller faller av. Kronesikringssystem av spesiallaget tau brukes for å binde sammen kronedeler som har risiko for å knekke av.

Vinterbelysning

Vi monterer og demonterer vinterbelysning og julebelysning av trær. Det skal se bra ut og være etter beste praksis for å ivareta treets helse. Alt fra små busker til store juletre med julelys. Vi når ut til de greinene som kan nås - til glede for store og små øyne.

trefelling

Hogst

Manuell hogst med motorsag utføres i områder som er enten er utilgjengelig eller for små for lønnsom maskinell hogst. Alt fra et enkelt tre til en hel skog kan felles med manuell hogst.

Seksjonsfelling

Dersom treet står slik at det ikke kan felles direkte må det felles ovenfra. Dette er hvis treet står over eller tett innpå hus, luftspenn eller annen infrastruktur som kan skades ved konvensjonell felling. Vi klatrer opp i treet og feller det bit for bit. Hvis nødvendig heiser vi kontrollert ned delene.

Linjerydding

Linjerydding må utføres for å skaffe nødvendig og lovpålagt sikkerhetsavstand til høy og lavspent kraftlinjer. Enten det er snakk om å felle hele trær eller bare deler av trær, har vi nødvendig kursing, erfaring og tillatelse for å utføre dette på en trygg og god måte.

Opprydding av stormskader

Stormfelte trær utgjør gjerne en fare for omgivelsene. Spenningene i stammen gjør fellingen utfordrende. Vi benytter et utvalg av teknikker, deriblant aktiv bruk av vinsj, for å gjøre denne farlige jobben så sikker som mulig.

Stubbefresing

Den raskeste og mest effektive måten å fjerne stubber på. Uten bruk av hverken gravemaskin eller kjemikalier freses stubben ned under bakkenivå, slik at området kan brukes til plen, planting, eller annet. Stubbefresen vår er selvgående og liten nok til å komme til de fleste steder. Når arbeidet er ferdig, gjenstår bare en letthåndterlig haug med treflis der stubben sto. Flis blandet med jord etter fresing komposterer raskt til næringsrik jord.

Flishugging

Etter arbeid med trær, gjenstår som regel en stor mengde uhåndterlig kvist. Vi har flere flishuggere med maksimal kapasitet mellom 15 og 20 cm. Ved hjelp av flishugger kan greiner og mindre trær bli til treflis. Volumet på kvisten reduseres til 10 % og kan enten benyttes som en ressurs i hagen eller kjøres bort. Større stammer kan kjøres bort eller kappes til 30 cm for ved.

Opprydding

Vi kan fjerne både kvist og tømmer etter en jobb. Med bruk at skogstraktor med tømmerkran, vinsj og henger får vi ut også grovt tømmer. Med lett traktor og brede dekk blir det lite skade på terreng eller plen. Alt etter kvalitet på tømmeret og lokalisering kan tømmeret i beste fall selges og i verste fall deponeres, men som regel klarer vi å få det gitt bort kostnadsfritt.

planting av trær

Nyplanting

«Å kjøpe et tre er en livstidsinvestering. Hvilken avkastning denne investeringen vil gi avhenger av typen tre som velges og plantestedet, behandlingen det får under plantingen og oppfølgingen etter plantingen.» (ISA) Vi skaffer, planter og følger opp trær. Vi kan finne riktig type tre som vil passe både klimaet, jordsmonnet og omgivelsene.

Oppfølging av unge trær

Etter planting trenger et ungt tre kyndig oppfølging de to-tre neste sesongene. Riktig vanning, støtte og etter hvert beskjæring. Ved å utarbeide og følge opp en skjøtselsplan vil treet få de beste forutsetningene for å vokse og bli et bra tre.

rådgivning

Risikovurdering og verdisetting

Vi utfører tilstandsvurdering og risikovurdering av trær. Vi benytter visuell trevurdering. Basert på treets karakteristikk og vokseplass vurderer vi biologiske faktorer, som vitalitet og biotiske skader, og mekaniske faktorer, som mekaniske skader, strukturelle svakheter og råte. Dette vurderes opp mot aktuelle treskade-mål. Ut fra dette kan vi si om treet utgjør en risiko eller ikke og hvorvidt handling kreves om treet skal bevares.
Vi utfører også verdisetting av trær og har erfaring som sakkyndig i rettssaker som omhandler trær.

Plan

Vern av trær i byggeprosjekter

I mange byggeprosjekter er det ønskelig å bevare nærliggende trær. Dessverre kan byggeprosessen være ødeleggende for trærne. Skader som oppstår i treets vokseplass kan være skjult i flere år før treets reaksjon kommer til syne. Vi kan bidra med å finne ut hvilke trær som kan reddes og samarbeide med byggherre og entreprenør for å beskytte trærne i alle faser av byggeprosessen.

Hvorfor bruke sertifisert arborist?

Arborister er spesialister på pleie av enkelstående trær. De har kunnskap om trærnes behov og har opplæring og utstyr for å utføre trepleie. Riktig trepleie er en investering som kan gi betydelig avkastning. Godt stelte trær er attraktive og kan øke verdien på en eiendom betydelig. Dårlig vedlikeholdte trær kan være en betydelig byrde. Beskjæring eller fjerning av store trær kan være farlig. Trearbeider bør utføres av personell med opplæring og utstyr for sikkert arbeid i trær.